• יו"ר: פרופ' מחמוד אבו שקרה
  • מזכירה: פרופ' דפנה פארן
  • גזברית: פרופ' מרב לידר
  • חברי הועד: פרופ' אורי אלקיים, פרופ' משנה דורון רימר, ד"ר יולנדה בראון, פרופ' יעקב אבלין, פרופ' ליאורה הראל
  • עורך האתר: פרופ' משנה דורון רימר
מחקרים

מחקרים בראומטולוגיה לוקים בחסר מבחינת דיווח על שימוש בתרופות מקבילות

במחקר זה נדגמו 109 ניסויים אקראיים ומבוקרים בתחום הראומטולוגיה, ונבדקה מידת ההשפעה של שימוש מקביל בתרופות על התוצאים הראשיים של המחקרים, וכן רמת המידע והדיווח שהמחקרים הכילו בנוגע לשימוש זה בתרופות

מטרתו של מחקר זה הייתה לבדוק כיצד שימוש מקביל בתרופות מתוכנן ומדווח בניסויים קליניים אקראיים ומבוקרים בתחום הראומטולוגיה.

החוקרים ערכו חיפוש במאגר המידע PubMed אחר ניסויים אקראיים ומבוקרים בנושא מחלות ראומטיות, שפורסמו בעיתונים רפואיים מובילים בשנתיים האחרונות. שימוש מקביל בתרופות שהיה בעל השפעה אפשרית על תוצאים ראשיים של המחקרים, זוהה בעזרת קבוצת מומחים שסייעה בניתוח הנתונים. נאסף מידע בנוגע למאפייני הניסוי, ולגבי האופן בו שימוש מקביל בתרופות תוכנן ובוצע לאורך הניסוי. המידע סוכם כמספר (באחוזים) עבור משתנים איכותניים, וכחציון (טווח) עבור משתנים רציפים.

109 המחקרים שנמצאו היו ברובם בינלאומיים (65%), מומנו על ידי גורמי תעשיה (81%), וכללו 267 שימושים מקבילים בתרופות שהיו בעלי השפעה אפשרית על התוצאים הראשיים. 41 ניסויים (38%) לא סיפקו כל מידע בנוגע למינונים המותרים של התרופות המקבילות. ב-24 מחקרים (22%) היה מידע חסר לגבי ההיתכנות של שינוי השימוש בתרופות מקבילות לאורך המחקר, וב-23 מחקרים (21%) המידע היה קיים אך לא דווח במלואו. באשר לשימוש מקביל בתרופות לאורך המחקרים, המספר הבסיסי של מטופלים שהיו תחת טיפול עם תרופות מקבילות בכל זרוע של המחקר, והמינון הבסיסי הממוצע של התרופות, היו חסרים ב-20 (18%) וב-57 (52%) ניסויים, בהתאמה. 95% מהניסויים האקראיים המבוקרים לא הכילו כל מידע בנוגע לחשיפה מצטברת או ממוצעת לתרופות מקבילות. 2 מתוך 109 מחקרים תיארו כמה מטופלים שינו את מינוני התרופות המקבילות מסיבות שהותרו לפי פרוטוקול המחקר, וב-3 מחקרים דווח על מספר המטופלים שהפרו את פרוטוקול המחקר עקב נטילה שגויה של תרופות מקבילות.

החוקרים הסיקו ששימוש מקביל בתרופות העלול להשפיע על תוצאים ראשיים, מדווח באופן לקוי וחסר בניסויים אקראיים ומבוקרים בתחום הראומטולוגיה.

מקור: 

Iudici, M. et al. (2019). Seminars in Arthritis and Rheumatism. doi: 10.1016/j.semarthrit.2019.03.009

נושאים קשורים:  מחקרים,  שימוש מקביל בתרופות,  ניסויים אקראיים ומבוקרים
תגובות